تماس با هدایای تبلیغاتی صدراگیفت

تلفن: 22131286 – 22131285

تلفکس: 22364922

تلفن کارگاه چاپ و انبار: 55156952

پست الکترونیک: sadra-int[at]yahoo[dot]com

پشتیبانی فروش: 09102290032